“بلوک زایمانی” در زایشگاه نیک نفس رفسنجان افتتاح شد