ارشاد رفسنجان

خبر استعفای تقوی ناراحت کننده بود/ هشدار امام جمعه رفسنجان به سرپرست جدید اداره ارشاد/ مطالبات هنرمندان پیگیری شود

امام جمعه رفسنجان؛

خبر استعفای تقوی ناراحت کننده بود/ هشدار امام جمعه رفسنجان به سرپرست جدید اداره ارشاد/ مطالبات هنرمندان پیگیری شود

امام جمعه رفسنجان گفت: اگر ارشاد بخواهد بدون سر و صدا و حاشیه به راهش ادامه دهد، حتماً باید فعالیت های آن با مشورت فرماندار و در صورت لزوم امام جمعه در مسیر خودش قرار گیرد.

خبر استعفای تقوی ناراحت کننده بود/ هشدار امام جمعه رفسنجان به سرپرست جدید اداره ارشاد/ مطالبات هنرمندان پیگیری شود

امام جمعه رفسنجان؛

خبر استعفای تقوی ناراحت کننده بود/ هشدار امام جمعه رفسنجان به سرپرست جدید اداره ارشاد/ مطالبات هنرمندان پیگیری شود

امام جمعه رفسنجان گفت: اگر ارشاد بخواهد بدون سر و صدا و حاشیه به راهش ادامه دهد، حتماً باید فعالیت های آن با مشورت فرماندار و در صورت لزوم امام جمعه در مسیر خودش قرار گیرد.