اثر پذیری و اثر گذاری سالمندان در محیط تثبیت شده و پایدار شهری