آیا لذتهای معنوی به اندازه لذات مادی ، قوی و نشاط آور نیستند؟