حوادث

شهامت مدنی یا امر به معروف ، برای کدام باید جان داد

شهامت مدنی یا امر به معروف ، برای کدام باید جان داد

آنچه که مسلم اقدام یک دختر آلمانی در خصوص حمایت از ۲ دختر که شهامت مدنی نامیده می شود، بارها توسط مسئولین و رسانه‌های این کشور مورد ستایش واقع شده است؛ در ماجرای مربوط به شهید خلیلی هم این اتفاق افتاد که می توان گفت شهامت مدنی در آلمان همان امر به معروف در ایران اسلامی است.