انتخابات رفسنجان

 

 

به گزارش خبرنگارخانه خشتی ، بانزدیک ترشدن به زمان پایان رأی گیری شاهدحضورپرشورمردم درشعب اخذرأی شهرستان رفسنجان هستیم.