حجت السلام والمسلمین حسینی درگفتگو با “خانه خشتی” ازاعزام 140نفرروحانی به مساجدرفسنجان خبرداد
رییس سازمان تبلیغلت گفت ازاین تعداد،40نفرروحانی مستقروطرح هجرت بلندمدت ،32نفرازدفترتبلیغات اسلامی قم که به اینجاعزیمت کرده اندوبقیه نیزازروحانیون بومی شهرستان هستندکه برای تبلیغ اموردینی وارائه کارهای فرهنگی به مساجدبخش مرکزی ،روستاهاوبخش نوق وکشکوئیه اعزام خواهندشد.