خانه خشتی: روسیه و چین برای بار سوم قطعنامه پیشنهادی علیه سوریه را وتو کردند.

خانه خشتی به نقل از فارس، روسیه و چین قطعنامه پیشنهادی کشورهای غربی و آمریکا درباره تشدید تحریم‌ها بر ضد سوریه در چارچوب فصل هفتم سازمان ملل را برای بار سوم وتو کردند.

بنابراین گزارش، پیش از این روسیه و چین دوبار قطعنامه پیشنهادی غرب و امریکا را در شورای امنیت سازمان ملل متحد وتو کرده بودند.