به گزارش خبرنگار خانه خشتی شب گذشته یک دستگاه ماشین سواری  با برخورد به گارد ریل جاده نزدیکی تونل در محور رفسنجان به سرچشمه یک کشته به جا گذاشت 

جزئیات تصادف را در حال برسی میباشد