به گزارش “خانه خشتی“،

وعده ... کارتونی از محمدصالح رزم حسینی