خانه خشتی به نقل از فردانیوز،عکس تامل برانگیز لژیونرهای ایرانی حاضر در اسپانیا