توضیحات:

دختر بچه بحرینی را نشان می‌دهد که شعار “سرنگون باد حمد” را با گچ می نویسد

وهابیت را نشان می دهد که شیعه و هم سنی را هدف قرار می دهد

در عکس مشاهده می شود که نیروهای پلیس مصر وقتی جمال مبارک می خواهد وارد دادگاه محاکمه شود برای او احترام نظامی می دهند و این موضوع نشان می دهد که ارکان رژیم سابق همچنان از خانواده مبارک حساب می برند. گفتنی است وی علی رغم دست داشتن در مفاسد سیاسی و اقتصادی از سوی این دادگاه تبرعه شد