طبق قانون جدیدمصوبه سال 1391 فرزندان مادران فاقدشوهر(بیوه)تحت پوشش بهزیستی معاف می شوند.

به گزارش “خانه خشتی” رییس اداره بهزیستی شهرستان رفسنجان گفت:طی اجرای این قانون درسال جاری تاکنون 10نفرازفرزندان زنان بی سرپرست وفاقدشوهردررفسنجان معاف شده اند. وی ادامه داد:طبق ماده 6 قانون حمایت ازمعلولان نیزکه ازسال 1385 درحال اجراست درسال گذشته 50 نفرمعاف گردیده اند.

بلندی شرایط ماده 6 راشامل 2بند الف- پدرومادرهردومعلول باشند ب-دونفرازفرزندان خانواده معلول باشندب یان کردوگفت:هرخانواده ای که یکی ازشرایط بندالف یاب راداشته باشدمی تواندیکی ازفرزندان بالای 18سال خودرامعاف کنند.