کارگاه طراحی بافت روستایی

کارگاه طراحی بافت روستایی

به گزارش “خانه خشتی” به همت اداره فرهنگ وارشاد اسلامی وانجمن هنرهای تجسمی رفسنجان کارگاه آموزشی یک روزه ای تحت عنوان طراحی بافت روستایی وبا حضور استاد الله خانی برگزارشد. در این کارگاه که در12 خرداد ماه ودر روستای «دره در» از توابع شهرستان رفسنجان برگزارشد سی نفر از هنرجویان تجسمی  شرکت داشتند.هنرجویان از ساعت 9صبح تا 4 بعد ازظهربا راهنمایی استاد الله خوانی طراحی خانه ها وفضای باغ ها ومزارع ومردم روستا را تجربه کردند. درپایان طراحی های انجام شده مورد نقد وبررسی قرار گرفت.گفتنی است از میان هنرجویان شرکت کننده در این کارگاه 15 نفر برای کارگاه تجسمی استاد موغاری از اساتید مطرح کشوری درزمینه طراحی ونقاشی که در آینده برگزار خواهد شدانتخاب می شوند.