الیاس کاسیادیاریس از حزب راست پارلمان یونان در یک برنامه زنده تلویزیونی در حال بحث و گفت و گو با دو سیاستمدار زن بود که ناگهان به سوی یکی از آنها لیوان آب پرتاب کرد و وقتی این اقدام او با واکنش فرد دیگر رو به رو شد، برای سه بار به او سیلی زد. وی این اقدام را در مقابل اتهام زنی های مکرر نماینده زن انجام داد.