خانه خشتی: در دومین بازی از گروه دوم که بین دو تیم آلمان و پرتغال برگزار شد، این تیم آلمان بود که با تک گل گومس در دقیقه 73 توانست بر یاران رونالدو غلبه کند.

این بازیها امروز در گروه سوم پیگیری می شود.