به گزارش خبرنگار “خانه خشتی“بلندی رئیس بهزیستی شهرستان رفسنجان با بیان این خبر افزود  هر ساله کمیته بهزیستی استان میزان شهریه های مهد کودک رابه شهرستان ها ابلاغ می کند  وی اظهار داشت سال گذشته شهریه ها برای گروه سنی متفاوت چنین اعلام شده بود  صبحها برای گروه سنی شیرخوار 480هزار ریال برای 3تا4 ساله 530هزار ریال و 5ساله  550هزار ریال وعصرها برای گروه سنی شیر خوار555 هزارریال ، 4-3 ساله ها نیز 505 هزارریال دریافت می شد . بلندی درادامه گفت : پکیج جدید شامل 6 دوره اموزشی برای مربیان مهد کودک ارائه شده که شامل مهارت زندگی محیط کار – مهارت زندگی ویژه کودکان – ارتقاء توان ذهنی شیر خواران – تغذیه وبهداشت کودک – اموزش مفاهیم دینی و اعتقادی و نماز است .
وی افزود 26 مهد کودک شهری و 12 مهد کودک روستایی دررفسنجان وجود دارد که درسال 90 هزارو770 نفر در مهد های شهری و 455 نفر درمهد های روستایی ثبت نام کردند . بلندی درپایان گفت : درسال جاری 6 مهد کودک جدید تاسیس خواهد شد که با این روند تعداد مهدهای شهری و روستایی به 44 می رسد .