به گزارش خبرنگار “خانه خشتی” شی نورای نه همراه انفجار و دود در آسمان رفسنجان دیده شده است. تاکنون اخبار کاملتری در دست نیست