آب آشامیدنی محمد آباد میثم وعبدالله آباد رفسنجان ناساام است ودر چند ماه آینده آب آشامیدنی سالم از محل سفره آبهای زیر زمینی حومه شرقی نزدیک فرودگاه رفسنجان تأمین خواهد شد .آب آشامیدنی محمدآبادمیثموعبدالله آبادرفسنجان ناسالم است ودرچندماه آینده آب آشامیدنی سالم ازمحل سفره آبهای زیرزمینی حومه شرقی نزدیک فرودگاه رفسنجان تامین خواهدشد.

به گزارش “خانه خشتی“مهندس عربزاده کارشناس بهره برداری شرکت آب وفاضلاب روستایی شهرستان بااعلام این خبرافزود:ازمخزن که محل سفره آبهای زیرزمینی حومه شرقی است تااین دوروستاحدود 15 کیلومترفاصله است که لوله کشی 10کیلومترآن انجام شده ومابقی آن دردست اجرااست .وی گفت :چاه جدیددر2 کیلومتری مخزن حفرگردیده وبه مرحله جداره گذاری رسیده است.

مهندس عربزاده اعتباربکاررفته دراین پروژه را5 میلیاردریال عنوان وتصریح کرد: این بودجه ازاعتبارات استانی تامین شده است .

وی اجرای این پروژه راازآبان ماه سال گذشته بیان وسرعت پیشرفت کاررا نیزبالای 40 درصداعلام کرد.

قابل ذکراست روستاهای ذکرشده دریک کیلومتری رفسنجان قرارداشته وجمعیتی بالغ بر4000نفررادارامی باشند.