به گزارش “خانه خشتی”

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان1

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان

4تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان

5تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان6

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان8

9تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان

24تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان19

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان22

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان21

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان20

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان18

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان17

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان15

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان16

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان14

17تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان13

تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان12

11تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان

10تعزیه هیئت علمدار کربلا در روستای ناصریه رفسنجان