امینی رنجبر رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان رفسنجان درگفتگو باخبرنگار”خانه خشتی”:همزمان باسراسرکشوراین انتخابات درشهرستان رفسنجان نیز برگزارخواهدشد.

وی اظهارداشت درحوادث احتمالی مثل سیل،زلزله وطوفان حضوراعضا هلال احمرجهت رفع مشکلات مردم میتواندمثمرثمرباشد.همچنین طی جلسه ای درفرمانداری شهرستان نیز مسائل امنیتی وهماهنگی های لازم باتمامی ارگانهابرای هرچه بهتراجراشدن این برنامه،به عمل آمد.

امینی رنجبردرادامه گفت:4عضوشورای اجرایی هلال احمرازبین 9کاندیدا توسط اعضای جمعیت هلال احمرکه قریب 6هزارو700نفرند انتخاب می شوند. وی درخصوص اعضای انتخاباتی گفت:درهرشهرستان به ازای هریکهزارعضوجمعیت،یک نماینده وبرای اعضای بالای 3هزارنفر4کاندیدانتخاب خواهندشد.رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان رفسنجان گفت: این اعضابا راهیابی به مرحله استانی، دومرتبه برای راهیابی به تهران رای گیری شده ودرنهایت با انتخاب شدن می توانندکل فعالیتهای هلال احمررازیرنظرگرفته وبابودجه هایی که صلیب سرخ به آنها میدهدتجهیزات لازم برای تیم خود در شهرستان را خریداری نمایند . وی بیان داشت : طبق قانون صلیب سرخ ، از هشت سال پیش قرار بر این شده که هر چهار سال یکبار انتخابات صورت گیرد. وی همچنین هزینه به کار رفته در اجرای این انتخابات را 80 میلیون ریال پیش بینی کرد و تمامی ارگانها از جمله دانشگاه علوم پزشکی ، پایگاههای بسیج ، نیروی انتظامی ، بخش اتوبوس رانی شهرداری ، اموزش و پرورش و دانشگاه ازاد اسلامی شهرستان در اجرای هر چه بهتر این انتخابات قول 100 درصد همکاری را به این جمعیت دادند .