به گزارش “خانه خشتی”

عزاداری ابا عبدالله الحسین در روستای هرمز آباد رفسنجان2

عزاداری ابا عبدالله الحسین در روستای هرمز آباد رفسنجان9

 

8عزاداری ابا عبدالله الحسین در روستای هرمز آباد رفسنجان

عزاداری ابا عبدالله الحسین در روستای هرمز آباد رفسنجان1

عزاداری ابا عبدالله الحسین در روستای هرمز آباد رفسنجان7

عزاداری ابا عبدالله الحسین در روستای هرمز آباد رفسنجان

عزاداری ابا عبدالله الحسین در روستای هرمز آباد رفسنجان3

عزاداری ابا عبدالله الحسین در روستای هرمز آباد رفسنجان4

عزاداری ابا عبدالله الحسین در روستای هرمز آباد رفسنجان6

عزاداری ابا عبدالله الحسین در روستای هرمز آباد رفسنجان5