به گزارش “خانه خشتی”؛

یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (2) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (3) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (4) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (5) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (6) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (7) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (8) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (9) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (10) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (11) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (12) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (13) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (14) یادواره شهدای کوی شهید جهاندیده رفسنجان (15)

انتهای پیام/ب/ب