به گزارش “خانه خشتی” به نقل از بوتیا  ، هفته ی پیش شاهد برگزاری مراسم بزرگداشت سازمان ملل در ایران بودیم ؛ این مراس مدر حالی در ایران برگزار شد که نماینده ی ایران در سازمان ملل در دولت روحانی همچنان پشت درهای سازمان ملل مانده وحق ورود به کشور آمریکا را ندارد.

دولت آمریکا با تصویب قانونی از ورود طالبی نماینده ی معرفی شده از سوی دولت تدبیر و امید به این کشور ممانعت کرده است.

وزارت امور خارجه ی ایران به جای پیگیری حقوق ایران در این ضمینه در سازمان ملل و در مجامع بین المللی باشد به هزینه های فراوان مراسم بزرگداشت روز سازمان ملل را برگزار می کند.

سازمان مللی که دولت اسرائیل را در جنایت هایش بر علیه مردم مظلوم غزه و فلسطین حمایت می کند و پی در پی قطع نامه هایی برعلیه مردم مستضعف دنیا و خصوصا مردم ایران صادر می کند ، آیا باید واقعا در ایران مورد بزرگداشت قرار گیرد.

چرا باید برای کسانی که ارزشی برای ما قائل نمی شوند ، ارزش قائل شویم و مراسم بزرگداشت بگیریم.

انتهای پیام / نورا ش