به گزارش “خانه خشتی“،

همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (5) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (6) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (7) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (4) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (12) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (13) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (9) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (16) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (17) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (18) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (19) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (20) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (21) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (15) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (14) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (11) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (10) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (8) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (3) همایش شیرخوارگان حسینی در رفسنجان-خانه خشتی (2)عکس از احمد عابدینی