به گزارش خبرنگار “خانه خشتی“، شب گذشته رفسنجان برای ساعاتی میزبان پیکر یک شهید گمنام در محل حسینیه نخل این شهرستان بود.

مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان

مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (2) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (3) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (4) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (5) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (6) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (7) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (8) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (9) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (10) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (11) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (12) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (13) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (14) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (15) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (16) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (17) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (18) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (19) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (20) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (21) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (22) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (23) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (24) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (25) مراسم استقبال و وداع با شهید گمنام در رفسنجان (26)

 عکس از احمد عابدینی