به گزارش “خانه خشتی“، قیمت پسته از سوی شرکت تعاونی پسته رفسنجان تعیین و به شرح ذیل نرخ‌گذاری شد:

قیمت انس نوع
32 هزار تومان 28-30 فندقی
34 هزار تومان 22-24 کله قوچی
34 هزار تومان 24-26 احمدآقایی
34 هزار تومان 22-24 اکبری
28 هزار تومان 50 گرم مغز دهن بست