به گزارش خبرنگار “خانه خشتی“، به مناسبت ایام عزاداری اباعبدالله الحسین(ع) خیمه عزای آن حضرت هرساله در بیت العباس رفسنجان برپا می گردد.

این آئین با برنامه هایی همچون قرائت زیارت عاشورا، مداحی و عزاداری همراه است.

برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان

برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (2) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (3) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (4) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (5) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (6) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (7) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (8) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (9) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (10) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (11) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (12) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (13) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (14) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (15) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (16) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (17) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (18) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (19) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (20) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (21) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (22) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (23) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (24) برپایی خیمه ی اباعبدالله الحسین(ع) در بیت العباس رفسنجان (25)