به گزارش “خانه خشتی”

دکتر اسمائیلی رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان5

عباس رشیدی مدیر کل سازمان بازنشستگی رفسنجان

تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان7

تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان6

تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان11

تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان2

حمید ملانوری فرماندار رفسنجان

تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان.jpg4

تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان10

تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان

تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان1

تجلیل از بازنشستگان علوم پزشکی رفسنجان9عکس: مهناز شریفی