به گزارش “خانه خشتی”، اولین جشنواره شو سواره اصیل اسبان بومی فلات ایران در رفسنجان برگزار شد.

IMG_0737 IMG_0786IMG_0782 IMG_0768 IMG_0770 IMG_0785 IMG_0681 IMG_0780 IMG_0730 IMG_0692 IMG_0646 IMG_0612 IMG_0545 IMG_0577 IMG_0605 IMG_0559 IMG_0603 IMG_0534 IMG_0476 IMG_0411 دوربین خانه خشتی در اولین جشنواره شو سواره اصیل اسبان بومی فلات ایران در رفسنجان (3)IMG_0464 IMG_0522 IMG_0434 اولین جشنواره شو سواره اصیل اسبان بومی فلات ایران در رفسنجان _MG_0440 IMG_0522 IMG_0788دوربین خانه خشتی در اولین جشنواره شو سواره اصیل اسبان بومی فلات ایران در رفسنجاندوربین خانه خشتی در اولین جشنواره شو سواره اصیل اسبان بومی فلات ایران در رفسنجان (2)IMG_0799