به گزارش “خانه خشتی”

جشن عید غدیر در منطقه جنوب شرق

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان4

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان2

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان10

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان12

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان7

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان8

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان6

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان3

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان5

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان14

11جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان13

1جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان

جشن عید غدیر در شرکت نفت رفسنجان9عکس: مهناز شریفی