به گزارش “خانه خشتی”، جلسه هم اندیشی با مدیر مسئولین هفته نامه ها و نمایندگان نشریات، در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان برگزار شد.

حسین تقوی رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن بیان احترام به قانون و تمکین ازمقررات توسط نشریات، گفت: تقویت روحیه مطالبه گری از سوی مردم و تشویق و تبلیغ فرهنگ کار کردن از انتظارات اداره فرهنگ و ارشاد می باشد.

در ادامه جلسه هر یک از مدیران و مسئولین هفته نامه ها از رئیس اداره ارشاد اسلامی درخواست کردند به عنوان حامی بخش فرهنگ و هنر از مطالبات آنان درشورای اداری دفاع کند و همچنین در خصوص مسائلی پیرامون نشریات خود ، ازجمله وضعیت تقسیم آگهی های دولتی و ارسال آن از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به مطبوعات سخن گفتند.