به گزارش “خانه خشتی”

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان1

6نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان3

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان2

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان6

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان4

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان5

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان7

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان8

10نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان9

نمایشگاه هنرهای تجسمی در رفسنجان13عکس: مهناز شریفی