به گزارش “خانه خشتی”

4تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان

1تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان16

وفایی قائم مقام اداره فرهنگ و ارشاد استان کرمان

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان2

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان17

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان5

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان6

16تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان8

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان10

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان13

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان15

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان18

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان11

تودیع و معارفه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان12عکس: مهناز شریفی