به گزارش “خانه خشتی”

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان12

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان13

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان11

8بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان9

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان8

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان10

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان7

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان5

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان4

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان2

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان1

بازدید وزیر بهداشت از بیمارستان رفسنجان3