به گزارش “خانه خشتی”

حجت الاسلام حسینی رئیس تبلیغات اسلامی

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان3

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان8

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان4

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان6

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان7

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان12

9دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان

3دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان

10دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان1

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان16

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان22

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان20

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان13

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان2

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان5

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان17

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان15

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان18

دعای روز عرفه در مصلای امام خامنه ای رفسنجان21