به گزارش “خانه خشتی”، عیاضی در نشست ویژه با خیرین حوزه سلامت در رفسنجان با اشاره به اهمیت بخش بهداشت و درمان، گفت: خیرین رفسنجان از پیشگامان کشوری هستند و باید در ارتقاء این بخش به یاری دانشگاه علوم پزشکی بشتابند.

مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه خواستار برگزاری جلسات ماهیانه خیرین به منظور برنامه ریزی برای توسعه رفسنجان شد و افزود: اولویت های بهداشتی و درمانی رفسنجان توسط دانشگاه تعیین و خیرین برای کمک به آن ها برنامه ریزی کنند.

در این جلسه هم چنین مقرر گردید کارگروه های مختلف برای حل مشکلات حوزه بهداشت رفسنجان تشکیل شود و در جلسات از مدیران ادارات مربوطه مثل آب، برق، گاز و غیره برای ارائه خدمات بیشتر به این حوزه دعوت شود.