به گزارش خبرنگار”خانه خشتی“، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سفر به رفسنجان ساختمان جدید دانشکده پزشکی رفسنجان را افتتاح کرد.

گفتنی است؛ ساخت دانشکده پزشکی رفسنجان با زیربنایی به مساحت یکصدهزار مترمربع ، بیش از 90 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است.

همچنین مسجد نور دانشکده با زیر بنای یک هزار و 600 متر مربع و هزینه ی ساخت نزدیک به 15 میلیارد ریال از دیگر طرح های افتتاحی وزیر بهداشت در رفسنجان خواهد بود.

لازم به ذکر است ، ساختمان اداری دانشکده پزشکی رفسنجان با مساحت 10 هزار متر مربع و تخمین هزینه ساخت نزدیک به 170 میلیارد ریال نیز با حضور وزیر بهداشت کلنگ زنی می شود.

سفروزیر بهداشت به رفسنجان-خانه خشتی (5) سفروزیر بهداشت به رفسنجان-خانه خشتی (6) سفروزیر بهداشت به رفسنجان-خانه خشتی (8) سفروزیر بهداشت به رفسنجان-خانه خشتی (9) سفروزیر بهداشت به رفسنجان-خانه خشتی (29) سفروزیر بهداشت به رفسنجان-خانه خشتی (30) سفروزیر بهداشت به رفسنجان-خانه خشتی (27)