به گزارش “خانه خشتی”

آتش نشانی رفسنجان

1آتش نشانی رفسنجان

آتش نشانی رفسنجان5

آتش نشانی رفسنجان6

آتش نشانی رفسنجان3

آتش نشانی رفسنجان4