به گزارش “خانه خشتی”

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان8

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان14جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان16

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان1

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان15

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان3

10جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان10

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان7

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان9

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان13

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان4

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان19

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان6

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان12

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان11

جشنواره فیلم مقاومت رفسنجان2عکس: مهناز شریفی