به گزارش خبرنگار “خانه خشتی”، بمناسبت هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی صبح امروز مانور ماشین های آتش نشانی و امداد و نجات، در سطح شهر رفسنجان برگزار شد.

مانور آتش نشانی در رفسنجان11

مانور آتش نشانی در رفسنجان3

15مانور آتش نشانی در رفسنجان

مانور آتش نشانی در رفسنجان6

مانور آتش نشانی در رفسنجان13

مانور آتش نشانی در رفسنجان10

مانور آتش نشانی در رفسنجان7

2مانور آتش نشانی در رفسنجان

مانور آتش نشانی در رفسنجان5

مانور آتش نشانی در رفسنجان8