فرماندار رفسنجان صبح امروز در آیین نواخته شدن زنگ سرشماری عمومی کشاورزی در رفسنجان از تأثیر این آمارگیری در برنامه ریزی های کشوری خبر داد و گفت: با توجه به اینکه سرشماری پایه و اساس برنامه ریزی کشور است، باغداران باید با مأمورین همکاری کنند.

حمید ملانوری افزود: اعتماد به مأمورین سرشماری و ارائه اطلاعات صحیح و دقیق منافع کشاورزان را در آینده به دنبال دارد.

وی تقارن سرشماری عمومی کشاورزی با ایام برداشت پسته را در روند کاهش سرعت آمارگیری دخیل دانست و افزود: در این فصل باغداران رفسنجانی که مخاطبان اصلی سرشماری هستند به فعالیت در زمین های کشاورزی مشغولند و زمان کمتری دارند؛ لذا این امر به سختی انجام خواهد شد.

ملانوری با اشاره به همکاری 10 نفر در ستاد سرشماری کشاورزی رفسنجان، گفت: اطلاع رسانی، ثبت نام متقاضیان، ارزیابی و انتخاب مأمورین و تشکیل ستاد و استقرار آن از دو ماه قبل آغاز شده است و با حضور دستگاه ها و نهادهای مربوطه مقدمات کار برای اجرای دقیق سرشماری فراهم شده است.

زنگ سرشماری عمومی کشاورزی در مدرسه شاهد رفسنجان

زنگ سرشماری عمومی کشاورزی در مدرسه شاهد رفسنجان1

2زنگ سرشماری عمومی کشاورزی در مدرسه شاهد رفسنجان

3زنگ سرشماری عمومی کشاورزی در مدرسه شاهد رفسنجان

زنگ سرشماری عمومی کشاورزی در مدرسه شاهد رفسنجان4

زنگ سرشماری عمومی کشاورزی در مدرسه شاهد رفسنجان5عکس: مهناز شریفی