به گزارش “خانه خشتی”

10یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان

یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان7

9یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان

2یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان

یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان3

یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان8

یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان5

یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان

مسجد جوادیه رفسنجان

یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان1

یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان11

یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان6

یادواره شهدای مسجد جوادیه رفسنجان12