به گزارش “خانه خشتی”

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان15

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان

2همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان1

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان8

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان3

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان9

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان10

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان11

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان16

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان6

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان12

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان14

13همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان7

همایش از اروند رود تا اروند چرخ در رفسنجان5عکس: مهناز شریفی