درست است که امروز دفاع از مرزهاى جغرافیائى نیست، دوران جنگ مسلحانه‌ى دفاع از کشور امروز در اینجا مطرح نیست، اما دفاع از مرزهاى هویت ملى چرا؛ این مطرح است؛ دفاع از مرزهاى شخصیت دینى و اسلامى چرا؛ دفاع از مرزهاى عقیدتى چرا؛ اینها هست. همه‌مان مسئولیم. جوانِ امروز اگر در آن دوره نبوده است تا در مقابل دشمن بایستد و از هجوم او ممانعت کند و از خانه‌ى خود و شهر خود دفاع کند، امروز میتواند در میدان شرف و افتخارِ دفاع از شخصیت ملى، از عزت ملى، از هویت ملى، از عقیده‌ى مستحکم اسلامى نقش ایفاء کند. دختران و پسران جوان، زنان و مردان مؤمن، در این منطقه‌ى دفاعىِ حساسِ کنونى، همه میتوانند نقش ایفاء کنند. این روحیه باید حفظ شود. مسئولان این منطقه باید توجه کنند که یک چنین زمینه‌ى با ارزش انسانى و معنوى و روحى در این منطقه وجود دارد؛ همچنان که زمینه‌هاى مادى وجود دارد.

من میخواهم از جوانها اظهار توقع کنم. جوانهاى عزیز! با بروز و رواج اعتیاد در جامعه‌تان مبارزه کنید؛ با رسوخ فرهنگهاى فسادانگیز در جامعه‌تان مبارزه کنید. امروز شما مرزدارانِ منطقه‌ى دفاع مقدسِ از عقیده و عمل و رفتار اجتماعى هستید؛