درخواست بانک مرکزی برای تغییر رمز عابر بانک ها موجب ایجاد ترافیک در عابر بانک ها شد.