سیاه ترین برگ از تاریخ جنایات منافقین در ایران

  • شناسه خبر: 3866
سیاه ترین برگ از تاریخ جنایات منافقین در ایران

گروهک تروریستی منافقین طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است. به گزارش «خانه خشتی»به نقل از خبرنگاران، 65 نفر از مردم بی گناه ایران در روز 29 فروردین ماه طی سال های 1359 تا 1373 توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند. اسامی شهدا […]

خانه » سیاسی » سیاه ترین برگ از تاریخ جنایات منافقین در ایران

گروهک تروریستی منافقین طی اعمال جنایتکارانه خود هیچ برگی از تقویم انقلاب اسلامی را از کشتار و خونریزی خالی نگذاشته است.

به گزارش «خانه خشتی»به نقل از خبرنگاران، 65 نفر از مردم بی گناه ایران در روز 29 فروردین ماه طی سال های 1359 تا 1373 توسط گروهک تروریستی منافقین در ایران ترور شدند.
اسامی شهدا به شرح زیر است:
رضا سلطانی، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
فرهاد خسروی داد، تاریخ تولد: 1347/1/2، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد گوهرریزی، تاریخ تولد: 1330/2/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
رسول محمدی آییز، تاریخ تولد: 1336/10/10،تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
فرهاد سعید نژاد، تاریخ تولد: 1337/6/4، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
سعید مظاهری تیرانی، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
ولی الله سطوتی ذاکر، تاریخ تولد: 1344/1/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
فریدون فرهاد کیانی، تاریخ تولد: 1342/1/11، تاریخ شهادت: 1362/1/29، محل ترور: تهران، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
رضا موسی پور، تاریخ تولد: 1347/5/20، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
ماشا الله عباس پور، تاریخ تولد: 1333/1/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
منوچهر عباس قلعه جوق، تاریخ تولد: 1338/1/30، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
علی کهوردی نژاد بندری، تاریخ تولد: 1337/9/7، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمود گل کارمقدم، تاریخ تولد: 1347/8/30، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
مسعود عباسی چی، تاریخ تولد: 1345/12/14، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
کاظم نظافت قره لو، تاریخ تولد: 1336/2/6، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
منصور مبارکی، تاریخ تولد: 1345/4/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد تقی علی راد، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
سید رئوف حسینی، تاریخ تولد: 1345/1/30، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
امیر جهان بخش، تاریخ تولد: 1343/8/28، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
حسن تیموری، تاریخ تولد: 1336/1/2، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
عباس ساوجی نیا، تاریخ تولد: 1349/1/1، تاریخ شهادت: 1374/1/29، محل ترور: ایرانشهر، گروه ترور کننده: اشرار
اصغر شکوهی پاک، تاریخ تولد: 1348/2/25، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
ابوالحسن علی زاده با همت، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
غلام عباس نحفیفه، تاریخ تولد: 1340/10/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
نصرالله عزیزی، تاریخ تولد: 1340/5/4، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
اصغرقلندری، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
منصور کاظمی، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد رضا بزی، تاریخ تولد: 1346/6/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: زابل، گروه ترورکننده: اشرار
غلامی علی نقنه، تاریخ تولد: 1347/10/7، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
علی زارع نعمتی، تاریخ تولد: 1338/7/14، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمدرضا خوش زاد، تاریخ تولد: 1342/9/29، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
علی رضا ولی پور سگوند، تاریخ تولد: 1329/2/11، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
یعقوب خردمند، تاریخ تولد: 1347/4/9، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
پرویز ستاری، تاریخ تولد: 1337/5/30، تاریخ شهادت: 1359/1/29، محل ترور: دانشگاه تربیت معلم تهران، گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
محمد هاتفی شرقی، تاریخ تولد: 1338/1/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
ناصر حسن نژاد، تاریخ تولد: 1346/1/5، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
ابراهیم حر آبادی،تاریخ تولد: 1338/1/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد رضا رضوانی نوغانی، تاریخ تولد: 1342/3/2، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
عظیم زارعی،تاریخ تولد: 1341/1/20، تاریخ شهادت: 1370/1/29، محل ترور:نصرت آباد زاهدان، گروه ترور کننده: اشرار
شعبان علی دل پسند کیاسرایی، تاریخ شهادت: 1366/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
الله رضا درتومی، تاریخ تولد: 1343/4/10، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
قاسم آزادی، تاریخ تولد: 1342/2/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
حسن اعتباریان، تاریخ تولد: 1334/1/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد یزدی، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
عیسی فرستوده، تاریخ تولد: 1333/4/2، تاریخ شهادت: 1370/1/29، محل ترور: بم،گروه ترور کننده:اشرار
محمد علی سعیدی، تاریخ تولد: 1341/1/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
مسعود انشایی، تاریخ تولد: 1341/8/17، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
حسن رونده، تاریخ تولد: 1344/1/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد بهزاد پناه،تاریخ تولد: 1338/1/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
نادر افشار جوان، تاریخ تولد: 1346/4/6، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد باقری، تاریخ تولد: 1342/1/15، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
عباس بوربور، تاریخ تولد: 1339/7/12، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد بهرامی، تاریخ تولد: 1348/9/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
رضا پرور، تاریخ تولد: 1332/1/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
حسن پرهیزگار،تاریخ تولد:1333/1/1، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
قاسم ترابی پور، تاریخ تولد: 1342/1/2، تاریخ شهادت: 1367/1/29، محل ترور: ناوچه جوشن خلیج فارس، گروه ترور کننده: عناصرتروریستی آمریکا
محمد حسین محمدی پور، تاریخ تولد: 1347/5/17، تاریخ شهادت: 1363/1/29، محل ترور: جالفابرکان بوکان، گروه ترور کننده: دموکرات
غلامرضا حسین علی زاده،تاریخ تولد: 1339/10/20، وی سرباز بود، تاریخ شهادت: 1362/1/29، گروه ترورکننده: عناصر تروریست
ابوبکر حاجی زاده، تاریخ تولد: 1327، تاریخ شهادت: 1373/1/29، گروه ترور کننده: عناصرتروریست
یحیی جعفری اصل، تاریخ تولد: 1340/3/2، وی سرباز بود،تاریخ شهادت: 1360/1/29، گروه ترور کننده: عناصر تروریست
غلامرضا جعفری، تاریخ تولد: 1340/1/1، وی سربازبود، تاریخ شهادت: 1367/1/29، گروه ترورکننده: عناصر تروریست
محمد علی تاجیک، تاریخ تولد: 1347/5/1، تاریخ شهادت: 1366/1/29،گروه ترور کننده: گروهک تروریستی منافقین
عبدالله تحویلی، تاریخ تولد: 1341، وی دانش آموز بود،تاریخ شهادت: 1361/1/29، گروه ترورکننده: عناصر تروریست
عبدالله جمالی محمودی، تاریخ تولد: 1307/4/12، تاریخ شهادت: 1363/1/29، گروه ترور کننده:‌عناصرتروریست
یدالله حمامی، تاریخ تولد: 1341/5/2، تاریخ شهادت: 1363/1/29، گروه ترورکننده: گروهک تروریستی منافقین

برچسب ها:
سياه ترين برگ از تاريخ جنايات منافقين در ايران
تلگرام
دیدگاه‌ها
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خانه خشتی منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
در جواب نظر :

اخبار ویژه
اخبار رفسنجان