“مئیر داگان” رئیس سابق موساد این مطالب را در گفتگو با روزنامه صهیونیستی “جروزالم پست” عنوان کرد. وی عنوان کرد نظام فعلی اسرائیل دیگر قادر به حل مشکلات نیست و در آینده با ‘فاجعه’ روبرو می‌شویم