سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بیست و پنج هزار میلیارد ریال به بیست و هشت هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد بند(هـ) ماده(10) قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351- تصویب کرد: سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد (000/000/000/000/25 ) ریال به مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد 000/000/000/000/28)ریال افزایش می یابد.