علی اصغرپورمحمدی

علی اصغرپورمحمدی

 

به گزارش خبرنگارخانه خشتی ، علی اصغرپورمحمدی مدیرشبکه سیمای جمهوری اسلامی روزچهارشنبه ازمجموعه خانه خشتی حاج آقاعلی (بزرگترین خانه خشتی جهان) بازدیدنمودند.درجریان این بازدیدکه شهرداررفسنجان وچندنفردیگرایشان راهمراهی می نمودندوی به بررسی تاریخچه این خانه وزندگی مرحوم حاج آقاعلی پرداختند.امیداست باعنایتی که ازطریق شبکه سوم سیمادرخصوص اطلاع رسانی این بنای تاریخی خواهدشدشاهدرشدبیشترگردشگری دراین مجموعه باشیم.